ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน การจัดพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ภายในห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 คณะบุคลากรจากฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในการพัฒนาการบริการ ประเด็นที่สนใจคือการพัฒนาการให้บริการ และการจัดพื้นที่การเรียนรู้ภายในห้องสมุดให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เนื่องจากเห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้นำเสนอการบริหารจัดการพื้นที่ของห้องสมุดเพื่อเป็นสถานที่บริการทางวิชาการและสังคม ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตวิทยา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ มีการจัดพื้นที่หลากหลายรูปแบบ เช่น Co-Working Space, Co-Maker Space, Study Room, Smart Classroom, ห้องประชุมที่สามารถจัดกิจกรรม Workshop ทั้งแบบ Onsite, Online และ Hybrid มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ เช่น ทางลาดเข้าอาคาร โต๊ะปรับระดับ ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้ Wheelchair และเป็นห้องน้ำ All Genders ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาทุกเพศสภาพ รวมถึงดูแลรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบประตูควบคุมการเข้า-ออก และกล้องวงจรปิดทั่วทั้งอาคาร