ประชาสัมพันธ์และเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล EMIS และ CEIC

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทดลองใช้งานฐานข้อมูล ซึ่งสำนักหอสมุด ได้สิทธิ์ทดลองใช้ฐานข้อมูล EMIS – Company, Industry & Country Research และ CEIC Data: Economic Database Systemโดย EMIS เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) มากกว่า 145 ประเทศ ประกอบไปด้วยข้อมูลข่าว ข้อมูลบริษัทและรายงานวิจัยจากหลากหลาย อาทิ BMI, Euromonitor, Market Line และอื่น ๆ และฐานข้อมูล CEIC เป็นฐานข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจและการเงินจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยให้ข้อมูลทั้งแบบรายวัน แบบเจาะลึก แนวโน้ม รวมถึงการเปรียบเทียบ GDP, CPI, การนำเข้า การส่งออก ยอดขายปลีก และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

1) ฐานข้อมูล EMIS – Company, Industry & Country Research

เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ในเครือ ISI Market Group เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) มากกวา 145 ประเทศ ประกอบไปด้วยข้อมูลข่าว ข้อมูลบริษัทและรายงานวิจัยจากหลากหลาย ที่อาทิ  BMI, Euromonitor, Market Line และอื่นๆ รายละเอียดฐานข้อมูลประกอบไปด้วย

 • ข้อมูลโปรไฟล์บริษัทมากกว่า 4 ล้านบริษัท ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน (Company Analysis, Financial Statement- Listed & Non-Listed Companies)
 • ข้อมูลโปรไฟล์บริษัทพร้อมงบการเงินมากกว่า 2 ล้านบริษัท (Financial Statements)
 • ข้อมูลการควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A, ECM)
 • ข้อมูลในกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่า 250 อุตสาหกรรม (Industry Analysis, NAICS & EMIS Industries)
 • ข้อมูลบทวิเคราะห์งานวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริษัท (Company & Industry Reports)
 • ข้อมูลข่าวจากแหล่งข่าวสำนักพิมพ์อัปเดตรายวันในทุกๆประเทศทั้งสำนักพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศ (Industry News, Company News, M&A News)
 • เครื่องมือการใช้งานที่ง่ายและสะดวกบนฐานข้อมูล EMIS อาทิ เปรียบเทียบข้อมูลในเชิงอุตสาหกรรม, เครื่องมือค้นหาข้อมูลบริษัท เป็นต้น (Benchmark Indicators, Screener, Comparison etc.)

ทดลองใช้ฐานข้อมูลได้ที่ https://www.emis.com/php/emiscom/registered

โดยเข้าใช้ที่เมนู “Guest Access”

*เข้าใช้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น

 

2) CEIC Data: Economic Database System ฐานข้อมูล เศรฐกิจ และการเงิน

CEIC เป็นฐานข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจและการเงินจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยให้ข้อมูลทั้งแบบรายวัน แบบเจาะลึก แนวโน้ม รวมถึงการเปรียบเทียบ GDP, CPI, การนำเข้า การส่งออก ยอดขายปลีก และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ฐานข้อมูลครอบคลุมทั้งหมด 5 ส่วน ดังนี้

 1. ฐานข้อมูลของประเทศทั่วโลก Global Database 200+ ประเทศ
 2. ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงินรายวัน Daily Database
 3. ฐานข้อมูลประเทศที่เป็นที่น่าสนใจแบบเจาะลึกประเทศจีน China Premium Database และ ประเทศอื่น ๆ เช่น Brazil, Russia, India, Indonesia Premium Database
 4. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับโลก World Trend Plus Database

ทดลองใช้ฐานข้อมูลได้ที่ https://insights.ceicdata.com/login

โดยเข้าใช้ที่เมนู “Guest Access”

*เข้าใช้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น