สำนักหอสมุดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักหอสมุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ

ในช่วงวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักหอสมุด โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการเยี่ยมชมและเรียนรู้จากหน่วยงานที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากร โดยมีรายละเอียดการศึกษาดูงานดังนี้:

  1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA: ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำระบบ Course Online เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักหอสมุด

  2. สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ศึกษาดูงานการจัดการ Chula DigiVerse, การบริหารคลังสารสนเทศ, การจัดการสารสนเทศดิจิทัล, การแปลงทรัพยากรสารสนเทศเป็นสื่อดิจิทัล และการบริหารจัดการค่าปรับเกินกำหนด

  3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศึกษาดูงานการบริหารจัดการฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์, งานบริหารจดหมายเหตุ, งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ, การจัดการคลังความรู้และคลังสารสนเทศดิจิทัล รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง

  4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล: ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหนังสือบริจาค

  5. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์: ศึกษาดูงานในหัวข้อภาระงานในฝ่ายบริการสารสนเทศ, การให้บริการต่าง ๆ, การให้บริการพื้นที่ และงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

  6. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี: ศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การประเมินเป็นห้องสมุดดีเด่น

การศึกษาดูงานในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อที่จะสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหอสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ