เชิญชวนใช้งานวารสารออนไลน์ที่บอกรับโดยสำนักหอสมุด ของ สำนักพิมพ์ Wiley จำนวน 20 รายชื่อ

เชิญชวนใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Son ที่บอกรับโดยสำนักหอสมุด จำนวน 20 รายชื่อ

สำหรับ นักศึกษา อาจารย์, บุคลากร นักวิจัย / นักวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เข้าใช้งาน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจคลิก : 

วารสารที่ห้องสมุดบอกรับ เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1997- ปัจจุบัน

Journal of Food Process Engineering

Crop Science

Journal of Applied Polymer Science

Journal of the Science of Food and Agriculture

European Journal of Lipid Science and Technology

International Journal of Food Science & Technology

Agronomy Journal

Journal of Food Science

Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety

Journal of the American Oil Chemists’ Society

Advanced Materials

Physiologia Plantarum

Animal Science Journal

Journal of Phytopathology

Reviews in Aquaculture

Reproduction in Domestic Animals

Sustainable Development

Global Change Biology

The World Economy

*** หากพบปัญหาการใช้งานแจ้ง 053873517  บรรณารักษ์ผู้ดูแลการใช้งาน