นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้ใช้บริการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักหอสมุด” ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่ สำนักหอสมุดปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของห้องสมุด และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

การเคารพสิทธิและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักหอสมุดมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักหอสมุด จะกระทำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของสำนักหอสมุดเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

 1. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
 2. ชื่อ-นามสกุล
 3. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 4. เพศสภาพ
 5. ที่อยู่
 6. หมายเลขโทรศัพท์
 7. ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ภาพถ่าย วีดิโอการใช้บริการ

สำนักหอสมุดอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้

ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

 1. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการเสียบบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวบุคลากร บัตรประชาชน ฯลฯ
 2. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับสำนักหอสมุด หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
 3. ​ จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง e-mail หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
 4. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่สำนักหอสมุดได้จัดเก็บ จะไม่ถูกนำไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่สำนักหอสมุดระบุไว้ โดยสำนักหอสมุดเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของสมาชิกและรับสิทธิการเข้าใช้บริการของสำนักหอสมุด
 2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุงการให้บริการของสำนักหอสมุด
 3. เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานสถิติผู้ใช้บริการ
 4. เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทกับสำนักหอสมุด
 5. เพื่อใช้ในการติดต่อและแจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมกับผู้ใช้บริการ
 6. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน สำนักหอสมุดจึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) การระบุตำแหน่ง (Location)

​            *นอกจากนี้สำนักหอสมุดยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการใช้งานและเข้าออกระบบตามที่กฎหมายกำหนดด้วย สำหรับกรณีที่สำนักหอสมุดใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการให้บริการเว็บไซต์ สำนักหอสมุดจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ 1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ 2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักหอสมุดเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลตามกล่าวข้างต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ สำนักหอสมุด ได้จัดเก็บ จะไม่ถูกนำไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น

การเปิดเผยข้อมูล สำนักหอสมุด จะใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานเท่านั้น และจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

 1. เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
 2. ได้รับความยินยอมจากท่าน
 3. เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น
 4. เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 5. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. 1. ลักษณะการเก็บเป็นฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
 2. สถานที่จัดเก็บเก็บไว้ใน computer และ เก็บไว้บน Cloud ที่ใช้บริการกับ Google
 3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักหอสมุดจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว สำนักหอสมุดจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักหอสมุดขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 2. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้
 3. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 5. สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลlog การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดมีการใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของสำนักหอสมุด ให้ท่านได้รับการบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าใช้งาน

เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดท่านสามารถตั้งค่าเพื่อ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของสำนักหอสมุดได้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักหอสมุด ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักหอสมุดต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสำนักหอสมุดตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

ชื่อ                    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานที่ติดต่อ     63 หมู่ 4 อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์            +66 5 387 3510

EMAIL              libraryservice.mju@gmail.com

website            http://www.library.mju.ac.th

ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ  Facebook, Line, Instagram, Twitter