ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ 90 ปีแม่โจ้ 7 มิถุนายน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ 90 ปีแม่โจ้
วันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ก่อร่าง ก้าวย่าง เติบโต ยิ่งใหญ่ 90 ปี ก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้” ตามรอยคุณพระช่วงฯ บิดาเกษตรแม่โจ้ สั่งสมประสบการณ์ บันทึกประวัติศาสตร์ด้านการเกษตรของไทย สู่…มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีจุดกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือที่ก่อตั้งโดยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ซึ่งเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 บนผืนดินที่เรียกว่า “ดงแม่โจ้”

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี โดยมีกิจกรรมดังนี้:

  • 07.09 น. พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค
  • 08.00 น. พิธีทำบุญทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์
  • 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” โดยทายาทพระช่วงฯ จะเข้าร่วมพิธี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เคยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมก่อนจะก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยยังคงยึดรากฐานทางการเกษตร และผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคมไทย