เชิญชวนคัดเลือก E-book 2023 เพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเรียน การสอน

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา คัดเลือก e-book จากบริษัท Gale – Cengage Company ภายใต้การเข้าร่วมภาคีสมาชิก ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาได้ใช้งาน e-book ที่ตรงกับความต้องการ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า วิจัย ประกอบการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัย

ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียง 

คลิกลิงค์ รายชื่อหนังสือสำหรับคัดเลือก   หรือสแกน QR code เพื่อคัดเลือก

  1. เลือกรายชื่อหนังสือที่ต้องการ
  2. เลือกรายชื่อหนังสือที่ต้องการ
  3. ใส่ชื่อ-นามสกุล และอีเมล ในคอลัมน์ ผู้คัดเลือก (ท้ายตาราง)
  4. เมื่อเลือกรายการเสร็จแล้วให้ปิดไฟล์ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย

หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะรวบรวมรายชื่อและพิจารณารายชื่อที่ได้รับการเสนอให้ครอบคลุมหลักสูตรต่าง ๆ และจัดซื้อตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรต่อไป

** เนื่องจากเป็นไฟล์ออนไลน์ และใช้งานร่วมกันแบบ real time ซึ่งจะมีการบันทึกโดยอัตโนมัติ จึงขอความร่วมมือไปยังอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน ขออย่าได้มีการแก้ไข ลบ ข้อมูลใด ๆ เว้นแต่ เพิ่มข้อมูล ชื่อ-สกุล อีเมล ท้ายรายการที่ตนเองจะเสนอซื้อเท่านั้น

 

หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ :
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  โทร 0 5387 3515 ; 0 5387 3516

Facebook:  MJU Library