ผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (The 13th PULINET National Conference-PULINET 2023)

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (The 13th PULINET National Conference-PULINET 2023) “ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่” (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move) ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566  จังหวัดอุบลราชธานี โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี

            ในการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ บุคลากรสำนักหอสมุดได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ 5 ผลงาน  ได้แก่

การนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Management: IM)

 1. การศึกษาคุณสมบัติของกาวที่ใช้ในงานอนุรักษ์ทรัพยากรจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  คุณอรวรรณ สุรักษ์, คุณอริสมันต์ แสนอุโมงค์

การนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ กลุ่มบริการสารสนเทศ (Information Service : IS)

 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ด้วยการบริการวิชาการแก่ชุมชนของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  คุณยาวภา เขื่อนคำ, คุณสิทธิชัย วิมาลา, คุณลัญฉ์พิชา พิมพา, คุณอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง
 2. บริการรวบรวมแนวคิดและทฤษฏีทางด้านการเกษตรเพื่อการวิจัย
  คุณไพสน พระก่ำ

การนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ กลุ่มบริหารจัดการ (Organization Management : OM)

 1. Library is everything : พลิกบทบาทใหม่ของห้องสมุดด้วย Library of Things
  คุณลัญฉ์พิชา พิมพา, คุณชนิดาภา ฟูไชย, คุณนุชา มณีโชติ

การนำเสนอผลงานวิชาการประเภทวาจา กลุ่มบริการสารสนเทศ (Information Service : IS)

 1. การพัฒนารูปแบบบริการฝึกอบรมแบบครบวงจรเพื่อการสนับสนุนการวิจัย ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  คุณประภัย สุขอิน, คุณอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง

———————————- 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ
คุณยาวภา เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ
คุณสิทธิชัย วิมาลา บรรณารักษ์
คุณลัญฉ์พิชา พิมพา บรรณารักษ์
คุณอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง นักวิชาการโสตทัศศึกษา

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดี
กลุ่มบริการสารสนเทศ (Information Service : IS) ประเภท โปสเตอร์
เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ด้วยการบริการวิชาการแก่ชุมชนของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

—————————– 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ
คุณลัญฉ์พิชา พิมพา บรรณารักษ์
คุณชนิดาภา ฟูไชย ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด
คุณนุชา มณีโชติ นักวิชาการโสตทัศศึกษา

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดี
กลุ่มบริหารจัดการ (Organization Management : OM) ประเภท โปสเตอร์
เรื่อง Library is everything : พลิกบทบาทใหม่ของห้องสมุดด้วย Library of Things

—————————–