การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ชื่อบทความ : การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ผู้แต่ง : อริย์ธัช  อักษรทับ, อิสรี แพทย์เจริญ, ชาญวิทย์ จาตุประยูร, วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล

ชื่อวารสาร : วารสารสุทธิปริทัศน์

บรรณานุกรม : อริย์ธัช  อักษรทับ, อิสรี แพทย์เจริญ, ชาญวิทย์ จาตุประยูร และ วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล. (2564). การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน. วารสารสุทธิปริทัศน์, 35(3), 44-61.

     งานวิจัยนี้มีการศึกษาถึงการถอดบทเรียนกลยุทธ์การบริหารวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับเทคนิคการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ประธานชุมชนและสมาชิกของกลุ่มแปรรูป รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 15 ราย โดยการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน โดยผลที่ได้จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาระบุกลยุทธ์การบริหารจัดการ

     ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับกลุ่มชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทองประกอบไปด้วย
1) กลยุทธ์เชิงรุก คือการสร้างอัตลักษณ์และมาตรฐานต่อยอดสู่การจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศแบบออน์ไลน์
2) กลยุทธ์เชิงรับ คือการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข คือการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาสมาชิกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
4) กลยุทธ์เชิงป้องกัน คือการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น กลยุทธ์เหล่านี้ต่างเหมาะสมต่อการกำหนดแนวทางบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทองที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ที่มา :
https://www.thailandpostmart.com
https://chumchons.rmutl.ac.th
http://taxclinic.mof.go.th

สนใจอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ :
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/253496/171999

สนใจดูบทความอื่นๆในวารสาร :
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/issue/view/16908

หากพบปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
เคาน์เตอร์ One Stop Service ชั้น 1
โทร 053-873510 ; 053-873511

Facebook MJU Library