สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานแนวทางการจัดซื้อบทความอิเล็กทรอนิกส์, ฐานข้อมูล และการให้บริการของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักหอสมุด โดย นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฝ่ายบริการและกิจการพิเศษนางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นายสิทธิชัย วิมาลา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ และนางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การให้บริการ Find Full-Tex t 4U, การจัดซื้อบทความอิเล็กทรอนิกส์แบบรายบทความ, การจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการของสำนักหอสมุด โดยมีนางสาวประไพ จันทร์อินทร์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ, นางเบ็ญจนา ทองนุ้ย บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางประวีณนุช ถาวรจิตร นักวิชาการอุดมศึกษา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน