กิจกรรมให้ความรู้ “การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมให้ความรู้ “การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า” ภายใต้โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องสายน้ําผึ้ง สํานักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings โดยประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการ ดําเนินงานสํานักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์)กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และ วิยากร คุณพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด